Menu

Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenie
Tieto obchodné a reklamačné podmienky sa vzťahujú na zásielkový internetový predaj tovaru prostredníctvom domény www.biet.sk, ktorého prevádzkovateľom je BIET EUROPE s.r.o., IČO: 46937820, so sídlom Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín (ďalej len „predávajúci"). Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „kupujúci") za predpokladu dodržania nižšie uvedených obchodných podmienok.

Kontaktné údaje predávajúceho
BIET EUROPE s.r.o.
Šoltésovej 1995
Trenčín 911 01
Registrácia v Obchodnom registri OS Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 27384/R
IČO: 46937820
IČ DPH: SK2023653357

email: info@biet.sk
Tel.: 032 222 0 123

Bankové spojenie:
Fio banka, a.s.: 2400344733/8330
IBAN: SK1683300000002400344733
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

Platné v Slovenskej republike.

1. OBJEDNÁVKA A STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci uzatvára záväznú zmluvu o nákupe tovaru na diaľku s predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu www.biet.sk elektronickým odoslaním vyplneného objednávacieho formuláru, alebo telefonicky.
Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci oznámenie o prijatí objednávky na e-mail, ktorý zadal pri registrácii, alebo, ktorý uviedol pri vyplnení objednávky (ak neobdržíte toto oznámenie, skontrolujte si správnosť emailovej adresy, alebo nás kontaktujte e-mailom na info@biet.sk). Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho.

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru zaslaním emailu na info@biet.sk. Do predmetu správy je potrebné uviesť STORNO. V správe kupujúci uvedie číslo objednávky, tovar, ktorý chcete stornovať, meno a adresu príjemcu. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť, prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

2. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci je povinný:
- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
- zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
- odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návod v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci je povinný:
- prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
- nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
- potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a pečiatkou, ak je tá dostupná

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4. CENA A SPÔSOB PLATBY

Kúpna cena je cena uvedená na internetovom obchode www.biet.sk k vybranému tovaru v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu (tzv. "objednávka s povinnosťou platby") vrátane nákladov na doručenie tovaru.
V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
Sme platcami DPH. Všetky kúpne ceny tovarov uvedené na stránke www.biet.sk sú konečné (vrátane DPH).

Kupujúci si môže vybrať z nasledovných spôsobov platby kúpnej ceny:
1. Bankovým prevodom - kupujúci prevedie alebo vloží na účet predávajúceho sumu vo výške ceny objednávky. 
2. Dobierkou - platba v hotovosti kuriérovi pri prevzatí zásielky
3. V hotovosti - platba v hotovosti
4. HomeCredit - nákup na splátky
5. GoPay - platba kartou

Ak si kupujúci zvolí spôsob platby "Bankovým prevodom" predávajúci mu na e-mail zašle číslo účtu a variabilný symbol, ktorý uvedie do platobného formulára. Tovar bude predávajúci expedovať kupujúcemu po obdržaní platby na bankový účet.
Ak si zákazník zvolí spôsob platby "Dobierkou", zaplatí za tovar kuriérovi v hotovosti, alebo platobnou kartou pri doručení zásielky kuriérskou službou.
Ak si zákazník zvolí platbu "v hotovosti", zaplatí osobne priamo na predajni v Trenčíne.
Ak si zákazník zvolí platbu "HomeCredit" po vytvorení objednávky bude presmerovaní do systému HomeCredit, kde musí vyplniť všetky potrebné údaje. 
V prípade platby "GoPay"má zákazník po vytvorení objednávky možnosť prekliknúť sa do platobnej brány GoPay, kde môže zaplatiť vytvorenú objednávku prostredníctvom platobnej karty.

Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

5. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Predávajúci vybavuje objednávky priebežne (čo najskôr), zvyčajne do 1 až 2 pracovných dní. Doba expedície (t.j. čas od dňa objednania tovaru po deň, kedy je tovar doručený zákazníkovi) sa pohybuje zväčša v intervale od 3 do 5 pracovných dní.

Pri platbe bankovým prevodom - predávajúci odošle kupujúcemu tovar, ktorý je vedený skladom, po pripísaní platby na účet predávajúceho.
Pri platbe na dobierku - predávajúci odošle kupujúcemu tovar, ktorý je vedený skladom, po potvrdení objednávky.
Pri platbe HomeCredit - predávajúci odošle kupujúcemu tovar, ktorý je vedený skladom, po obdržaní mailu "Pokyn na vyskladnenie k objednávke" od HomeCredit.
Pri platbe GoPay - predávajúci odošle kupujúcemu tovar, ktorý je vedený skladom, po zaplatení objednávky. 

Pre tovar, ktorý nie je skladom, platí doba dodania uvedená na internetovom obchode www.biet.sk pod tovarom.
Ak predávajúci nemá tovar fyzicky na sklade (o čom bude kupujúceho informovať), bude tovar kupujúcemu dodaný najneskôr do 30 dní odo dňa potvrdenia prijatia objednávky.
V prípade neočakávaného meškania predávajúci operatívne informuje kupujúceho a dohodneme sa s ním na inom možnom postupe tak, aby bolo vyhovené kupujúcemu v maximálnej možnej miere.

Objednaný tovar bude kupujúcemu zaslaný prostredníctvom zásielkovej služby na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako doručovaciu adresu. V prípade rozmernejšieho alebo ťažšieho tovaru si kupujúci zabezpečí vynášku do bytu, alebo domu vo vlastnej réžii, alebo kupujúci v predstihu kontaktuje predajcu a informuje sa o možnosti špeciálneho dovozu, prípadne vynášky takéhoto tovaru.

Tovar zasielame kuriérskou spoločnosťou:
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., https://gls-group.eu/SK/sk/vseobecne-obchodne-podmienky
Geis SK sr.o. http://www.geis-group.sk/Upload/Files/sk/VOP-Cargo.pdf

Poplatky za dopravu a spôsob platby závisia od výšky ceny objednávky nasledovne:

Cena tovaru (Eur)

Poštovné (Eur)

Spôsob platby (Eur)

od 0 - 200,00

3,50 €

1,50 € (Dobierkou)

od 0 - 200,00

3,50 €

0,00 € (Bankovým prevodom, GoPay)

nad 200,00

neúčtujeme

neúčtujeme

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar, alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Kupujúci ku každej zásielke dostane faktúru, ktorá je priložená v balení.

6. POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou (spotrebiteľom) a pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania má v zmysle ust. § 7 násl. zák. č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Odberateľovi (právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo iná organizácia) nevzniká právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od zakúpenia tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu: BIET EUROPE s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, e-mailom na adresu: info@biet.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy. Na tento účel môžete použiť nasledujúci formulár (kliknite tu).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
Po odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena, vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvoli iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy.

V prípade, že kupujúci využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, vráti predávajúcemu tovar osobne na adrese: BIET EUROPE s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, alebo ho zašle na uvedenú adresu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14 dňovej lehoty. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť vrátený resp. zaslaný predávajúcemu v jeho pôvodnom obale, s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a pod.. Kupujúci má právo tovar po prevzatí odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že nemá právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch ho vrátiť predávajúcemu. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, predávajúci si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo účtovať kupujúcemu náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámce zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
Súčasťou tovaru je aj jeho balenie (spravidla kartónový obal). Kupujúci je povinný obal tovaru rozbaliť (odstrániť) v maximálnej miere šetrne, a to v záujme zachovania neporušenosti jeho funkčnosti. Balenie tovaru je kupujúci povinný si odložiť pre prípad, že by sa rozhodol využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle vyššie uvedených podmienok.
Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a ) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b ) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka,
c ) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
d ) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
e ) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
f ) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
g ) preprava tovaru, poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
h ) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY

V prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba (spotrebiteľ), ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, zodpovedá predávajúci za vady tovaru v zmysle ust. § 619 a násl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník vznp., nasledovne:
a ) predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim; pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením; pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena,
b ) ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka),
c ) záručná doba je 24 mesiacov; ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty,
d ) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená; predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť,
e ) kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
f ) predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
g ) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť; tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
h ) ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci,
i ) ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto právo na výmenu veci právo na primeranú zľavu,
j ) práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňuje u predávajúce, u ktorého bola vec kúpená; ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy; podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim,
k ) práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatní v záručnej dobe,
l ) doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta; predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, keby právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania,
m ) ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci; to isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

8. REKLAMÁCIA

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

Kupujúci je povinný tovar skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprevziať, ak je na ňom alebo jeho obale viditeľné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. O predmetných skutočnostiach spíše kupujúci písomný záznam s doručovateľom tovaru. V prípade preukázania opodstatnenosti uvedených skutočnosti má kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

Mechanické poškodenie tovaru v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky predávajúcemu. Kupujúci nesmie v uvedenom prípade tovar nijako používať. Neskoršie reklamácie uvedeného charakteru nebudú akceptované.

Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada kupujúci. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o kúpe tovaru, pričom sa mu vysvetlí, že k vybaveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovateľa je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie kupujúceho, odoslanej na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom, dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny.

V prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, ktorý je fyzickou osobou (spotrebiteľom) a pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, je záručná doba 24 mesiacov (ak nie je pri produkte uvedené viac) odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

Pokiaľ je kupujúcim právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo iná organizácia (ak kupujúci v rámci objednávky tovaru uviedol svoje IČO, má sa zato, že nakupuje ako uvedená osoba), zodpovednosť za vady sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, vznp. záručná doba v týchto prípadoch je 12 mesiacov

Reklamácia tovaru musí obsahovať:
- označenie čísla objednávky
- označenie predávajúceho, ktorému je reklamácia adresovaná
- označenie kupujúceho a jeho poštovnej a emailovej adresy
- dôvod reklamácie
- práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú
- dátum a podpis

Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu.
Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí.
Predávajúci je pritom viazaný rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Spôsob vybavenia reklamácie bude kupujúcemu oznámený.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení (faktúrou, pokladničným blokom).

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu (ak bol súčasťou zásielky), príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
- uplynutím záručnej doby tovaru,
- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi,
- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
- poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Vybavením reklamácie sa rozumie:
- ukončenie reklamačného konania,
- odovzdanie opraveného tovaru,
- výmena tovaru,
- vrátenie kúpnej ceny tovaru,
- vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru,
- písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

30 dňová lehota na vyriešenie reklamácie začína plynúť odo dňa doručenia tovaru na reklamačné stredisko na adrese BIET EUROPE s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, alebo ak nie je nutná oprava na servisnom stredisku lehota začína plynúť od zdokumentovania vady tovaru kupujúcim a zaslania dokumentov na e-mailovú adresu info@biet.sk.

Postup reklamácie určuje dodávateľ. Reklamácia sa rieši diaľkovou komunikáciou.

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@biet.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu. V prípade, že kupujúci je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákon č. 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov tretej osobe, s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky. Poskytované budú teda len sprostredkovateľom zmluvne spolupracujúcim s BIET EUROPE s.r.o., ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti (GEIS a GLS), GoPay, HomeCredit.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

11. ORGÁN DOZORU A DOHĽADU
Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
tel. č. 032/6400 109, fax. č.: 032/6400 108
Platné v Slovenskej republike

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Cookies
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať